โปรแกรมที่ 5 ผลิตภัณฑ์จักสาน

สานสีสัน สานสายใย จากต้นไผ่บ้านหลวง

  • รับได้ทุกวัน (ช่วงเวลา 8.00-16.00น.)

  • จํานวนผู้เข้าร่วมสูงสุด ที่รับได้ต่อรอบ 10 คน

ค่าบริการติดต่อได้ที่
ชื่อ: คุณจรูญ ไชยเรือน
38 ม.6 บ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0946200411

Scroll to Top