นักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง เข้าอบรมอาสานำเที่ยว ไกด์เยาวชน

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ปวียา รักนิ่ม, อาจารย์พนม แก้วผาดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์ส่วนของผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งาน และอาสานำเที่ยว ไกด์เยาวชน ให้กับ นักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง เพื่อสามารถนำเที่ยวชุมชนบ้านหลวงโหล่งขอด ไปยังสถานที่ต่างๆ จัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้เฮือนหลวงมหาวรรณ์ ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

Scroll to Top